Защо са полезни изследванията

Въпреки популярното твърдение, че ако нещо работи, по-добре да не се пипа и да не се задават излишни въпроси, ние вярваме в познаването и разбирането на причинно-следствените връзки и достоверността на научните факти, доказани от невронауките. В Центъра за приложни невронауки си задаваме въпроси, на които постоянно търсим и намираме отговори чрез провеждане на изследвания и невротренинги. Убедени сме, че само по този начин установяваме обективните зависимости – кое състояние с какво е свързано и от какво се влияе. Често пъти отговорите са изненадващо прости, а друг път безкрайно комплексни. Проучвания върху ефикасните решения – има ли по-бърз, лесен и устойчив начин за постигане на целите, които си поставя човек и при това да не трупа нервно напрежение, което да води до влошаване на качеството му на живот. Отговорът е, да.

Какво прави полезно участието в изследванията на Центъра:

1)  Изследваното лице се запознава със съществуващите научни факти, методи и емпирично доказани добри практики в приложните невронауки - биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек, невротренинг и др.

2) Изследваното лице се запознава в детайли как функционира тялото, мозъка, езика, мисленето му и какви видове взаимодействия съществуват между тях, които са полезни или вредни за качеството му на живот като се докосва до ултрасъвременна научна апаратура и общува с компетентни специалисти.

3) Изследваното лице се научава да управлява безсъзнателни процеси в тялото си, които предизвикват нежелани нервно-емоционални състояния

4) Изследваното лице като участва в изследванията подпомага развитието на приложните невронауки и в утвърждаването на добри практики за поддържане на отлично качество на живот

5) Изследваното лице се научава да взима ефикасни решения във всекидневието си без да натрупва нервно-емоционално напрежение в тялото си.

В изследванията в Центъра се използват методологията на биологичната обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек), дейностния подход и идеите за биопсихосоциална хомеостаза (динамично равновесие между тяло, емоции, език, мислене и социална среда) на човека.

 

Стоян Везенков, Център за приложни невронауки

 

Биологична обратна връзка (биофиидбек и неврофийдбек)

Биофийдбек – или биологичната обратна връзка - е относително ново направление в невронауките, което се развива интензивно в последните десет години, въпреки че основните принципи на метода са познати на невробиолозите отдавна. Учените считат, че биологичната обратна връзка (всички форми на биофийдбек и неврофийдбек) е най-ефикасния способ за придобиване и автоматизиране на умения, навици и способности. В същността си това е апаратурен метод за интерактивна визуализация на физиологични състояния и процеси в човешкото тяло и управлението им чрез непосредствено наблюдение и обратна връзка чрез информация. Чрез сензори основни показатели за състояния в тялото се регистрират, специализиран софтуер ги обработва и те се визуализират на монитор под формата на презентация, филм или игра. Тази игра се „играе“ от мозъка на човек, променяйки динамиката на показателите, без да е необходимо той да разбира в детайли неврофизиологията си.

Чрез апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) по приятен, забавен и мотивиращ за изследваното лице начин се постига осъзнаване, разпознаване и управление на телесните процеси. Пак благодарение на способността на мозъка за инструментално учене (един от водещите принципи в биологичната обратна връзка), управлението на телесните процеси се автоматизира напълно.

При изследванията в Центъра от данните, които получаваме в реално време от апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) и се използват като обективен индикатор за нервно-емоционалните състояния на изследваното лице, то се научава на нови способности и умения за самоконтрол, обективна самооценка и възможности за подобряване на качеството си на живот.

Дейностен подход

Дейностният подход представлява начин за цялостно регулиране на функционирането на човек чрез дейностите, които той извършва във всекедневния си реален живот и чрез удовлетворението, което получава при постигане на подходящи цели и адекватен смисъл в собствения си живот. Дейност (или на гръцки ерго) произлиза от гръцкото „ergein” и означава правя, върша, действам. Подходът се фокусира върху конкретния човек и е насочен към постигане и поддържане на високо качество на живот чрез индивидуално присъщи и носещи удовлетворение дейности.

Според данните от последния доклад на Световната здравна организация, 50% от здравето на човека се формира от неговия начин на живот. Често пъти нежеланите състояния, които мъчат съвременния човек, са предизвикани от дисфункция, неудовлетворение при изпълнение или отпадане на ежедневни дейности.

Това са причините, поради които в Центъра се изследва и влиянието на различни по вид и начин на изпълнение, присъщите за човека дейности всеки ден. Анализират се и се предлагат активности от всички сфери на функциониране – дома, работата, развлеченията и социалния живот. Изследват се влиянието на дейностите върху телесните, емоционалните, интелектуалните и социалните аспекти на всекидневния живот и техния краен резултат и полезност.

Биопсихосоциална хомеостаза

От определена гледна точка човешкият живот може да се разглежда като взаимодействащи си и взаимнообуславящи се тяло, емоции, език, мислене и социална среда. С начина, по който работи тялото ни се занимава биологията и тя се интересува от неща като физиология, генетика, имунитет, биохимия, стрес и т.н. Психологията е посветена на човешката психика и изследва поведението, личността, емоциите, когнитивните умения, справянето с травми и т.н. В социалната среда попадат семейството, приятелите и познатите, културните традиции, социалния и икономически статус, образованието и т.н. Оказва се, че различни научни дисциплини се занимават с неща, които се случват едновременно във и със човека.

Мястото, на което тези три гледни точки се пресичат е т.нар. биопсихосоциална хомеостаза. Това е качествения и смислен живот и то е динамичното равновесие между тези аспекти на човешкото функциониране – тяло, емоции, език, мислене и социум. На невронауките е известно, че човешкото тяло разполага с естествени способности за саморегулация и поддържане на това равновесно състояние. Наличието на нежелани състояния обичайно е признак за липса на баланс в цялата биопсихосоциална динамика. До момента липсват сериозни изследвания, в които обект на изследване е именно биопсихосоциалната хомеостаза. Това е една от задачите, които си поставя Центъра за приложни невронауки.

Обадете се сега