Етапи на изследванията

В предварително ясни срокове се постига отстраняване на конкретните симптоми от една страна, а от друга – се изгражда механизъм за самостоятелно справяне с критични ситуации в бъдеще.

Целта на изследванията в Центъра за приложни невронауки, които са напълно индивидуализирани, е след като приключат, изследваните лица да придобият нови умения и способности. Това означава те да са в състояние да поддържат динамично равновесие в тялото си и да управляват нервно-емоционалните си състояния във всяка една житейска ситуация. Именно поради това посетителите ни са активна страна в изследователския процес – те участват, променят, развиват и взаимодействат. От тяхната активност и ангажираност зависят резултатите и продължителността на постигнатите резултати от посещенията.

Как протичат научните изследвания?

Обичайно изследванията преминава през следните етапи:

Изследванията са фокусирани индивидуално върху всеки посетител и оценяване на неговото физическо и емоционално състояние. Първоначалната оценка, която включва апаратурни изследвания с биологична обратна връзка, което ни осигурява необходимата информация, въз основа на която може да се определи типа нервна дейност. След това се изследват собствените възможности и способности на всяко изследвано лице за справяне с нежелани нервно-емоционални състояния. На следващ етап се изследват възможностите на различните методи на биологична обратна връзка (биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек и невротренинги) за подобряване на собствените способности за справяне с нежеланите състояния, които се тренират в Центъра. След като се изследва ефективността на новите способности се преминава към изследване на възможността те да се приложат в ежедневието, трансфер в реалния живот. Накрая се проследяват във времето чрез периодично провеждане на изследвания върху устойчивостта им във времето като способности за самостоятелно поддържане на желано качество на живот в реалния живот.

Научете повече за всеки етап:

Първоначална оценка на цялостното функциониране

Целите на първоначалната оценка са да се установи изходното състояние на изследваното лице и се запознава подробно с целите, задачите, методите и хода на изследването. За да бъде максимално обективна оценката използваме биофийдбек апаратура за оценка на типа нервна дейност. Общата продължителност на първоначалната оценка е около два астрономически часа.

Измерването представлява функционално изследване с помощта биофийдбек апарат на основни показатели на вегетативната нервна система със сензори, които се поставят на ръцете:
  • за измерване на вариабилност на сърдечна честота (ЕКГ и плетизмография),
  • за проследяване на дихателна честота,
  • за следене на ниво на нервно напрежение (кожна проводимост), както и кожно-галванична реакция (за определяне на типа стрес реакции)
  • за измерване на периферно кръвообращение и температура
  • за проследяване на мускулна активност (ЕМГ).

По този начин получаваме обективна информация за състоянието на вегетативните нервни процеси в тялото. По време на измерването не се оказва никакво въздействие върху изследваното лице. То е напълно безболезнено и не изисква никаква предварителна подготовка или облекло.

Дизайн на изследването

В хода на изследването се оценяват собствените способности за управление на нервно-емоционалните състояния на изследваните лица и тяхната способност да научат нови способи за разрешаването на различни житейски проблеми, чрез различни по вид и съдържание дейности, активности и упражнения. Те са различни в зависимост от състоянието и целите на конкретното изследвано лице. Именно след внимателен анализ на информацията, събрана в предходния етап и отчитайки възможностите и ограниченията на всяко изследвано лице се предлагат индивидуални решения, чиято ефективност се проследява и оценява.

Изследване на обучителните способности за придобиване на нови умения в реалния живот

Да се изследват обучителните способности на всяко изследвано лице да придобива нови умения за справяне с нежелано нервно-психическо напрежение и замяната му с желано работно състояние в реалния живот е крайна цел на този етап от изследването. Първоначално това се случва в Центъра с помощта на обучител по биологична обратна връзка, тъй като в Центъра условията са напълно лишени от стресови фактори и влияния. За да се постигне обективност при отчитане на работещите за конкретното изследвано лице функционални механизми, както и за отчитане на промяната и напредъка, процесите в тялото се наблюдават и визуализират с помощта на специализирана апаратура за биологична обратна връзка. По този начин – получавайки непрекъсната и обективна обратна връзка за това, което се случва при различни дейности и активности – изследваното лице усвоява умения, благодарение на които самостоятелно започва да управлява състоянието си и да го променя съзнателно. Усвояването на тези умения и превръщането им в устойчив навик се проследява във времето и се измерва неговата ефективност в реалния живот. Благодарение на автоматизирането на този навик – подобно на умението да ходим или дишаме (правим го без да се замисляме специално) – при промяна в бъдеще, тялото на човек автоматично и самостоятелно регулира състоянието си.

Резултати от проведеното изследване

Крайните резултати от изследването се проследяват и оценяват в реалния живот чрез периодична обратна връзка от всяко изследвано лице на 3, 9 и 12 месеца и се публикуват в научни списания, като се спазват европейските изисквания за защита на личните данни.

Крайните резултати от изследването се проследяват и оценяват в реалния живот чрез периодична обратна връзка от всяко изследвано лице на 3, 9 и 12 месеца и се публикуват в научни списания, като се спазват европейските изисквания за защита на личните данни.

Обадете се сега