Едно посещение в хода на изследването

Едно посещение в хода на изследването в Центъра за приложни невронауки продължава един астрономически час и обичайно включва:

Оценка на резултатите, постигнати след предишното посещение

В Центъра за приложни невронауки се обсъждат успехите и неуспехите на изследваното лице за справяне със стреса, преживените стресиращи случки и събития, моментите, в които се появяват или изчезват нежелани нервно-емоционални състояния. Докато се обсъжда всичко това, изследваното лице е със съответните сензори за биологична обратна връзка (биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбекневротренинг и упражнения за нервната система) и наблюдава реакциите на тялото си в реално време.

Изследване на актуалното състояние чрез използване на апарати за БОВ

По време на разговора с изследваното лице апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек и невротренинг) визуализира състоянието на тялото. Това е момента, в който на изследваното лице се съобщава анализа както данните получени от апарата, така и връзката между тях и житейските ситуации и проблеми, които се обсъждат. Целта е изследване на осъзнаването на взаимовръзките между функционирането на тялото, от една страна, и влиянието на факторите на средата и емоционално-интелектуалния свят на изследваното лице, от друга. Осъзнаването на тези взаимовръзки е задължително условие, за да станат реакциите на тялото целенасочено управляеми, което улеснява управляването и на нервно-емоционалните състояния на човека. Изследването на обучителните способности на лицето да придобива нови умения, включва изследването на осъзнаването (awareness) на тези фини взаимовръзки в човешката същност между мозък, психични процеси, вегетативни нервни процеси и външна среда – природна и социална.

Обсъждане, предлагане и трениране на различни упражнения

Постоянният стрес, на който сме подложени, предизвиква различни промени във физиологията на тялото. Да се проучат в дълбочина и цялост тези влияния и то индивидуално е основна задача на провежданите изследвания. Нежеланите реакции на тялото се контролират в най-голяма степен от вегетативната нервна система, а тя пряко се влияе от емоционалното състояние на конкретния човек. Това е причината всички упражнения за връщане на финия баланс в системата „психика-тяло“ да се разработват и предлагат за изпълнение индивидуално за всяко изследвано лице и да се търси оптималното за него изпълнение. В тази част от посещението се предлагат и тренират нови или се модифицират стари упражнения, които волево могат да се използват за промяна на нервно-емоционалното състояние. Резултатите от упражненията върху тялото се наблюдават в реално време с помощта на апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек) и при нужда се коригират. По този начин се предлагат и в последствие се изследва влиянието и ефективността на индивидуалните упражнения за всяко изследвано лице.

Изследване на ефекта от всяко едно от предложените упражнения и ежедневни дейности

Данните за промените, които настъпват в нервно-вегетативните състояния на човека (обективни показатели, измервани с апарати за биологична обратна връзка) и данните от неговото субективно себеусещане за промяна в качеството на живот се събират, анализират, споделят с изследваното лице при всяко едно негово посещение и са част от научните изследвания.

Обадете се сега